หวขอฐาน

 

     ธนาคารฯ   ชาสมนไพร   

     สบสมนไพร   นพพระศรอารย   

     ดนตร   พยาบาล     

     สหกรณ   หองสมด 

       ประชาสมพนธ        ช-วยใส

       ไกไข        พอเพยง2

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
แสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต

 

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1  click

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.4  click


ข้อมูลของครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน click

  

หมายเหตุ ให้นักเรียน เข้า ข้อมูลที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน และ Scan QR Code ของครูที่ปรึกษาและเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนเพื่อทำแบบสอบถาม และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร

ประกาศผล

 

- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2
- ส่วนที่ 3
- ส่วนที่ 4
- ส่วนที่ 5

คณะผู้บริหารพบผู้ปกครอง Liveicon new

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1  click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4  click

 

  วิชาที่สอบ  มี 5 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

หมายเหตุ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ

รายชอสอบฯ