โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ตามโครงการของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินกิจกรรมโรงเรียนสีขาวนี้ทางโรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559