โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559 ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 

ครูอำนาจ วงพยอม   ครูเพ็ญศิริ  เตชะมหัตถนันท์  ครูจินตนา  สุรเวท  และครูประทุมรัตน์  หุ่นสุวรรณ

เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดี และอำลาในวันเกษียณ

จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ หอประชุมภิญโญสโมสร โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร