โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ. 2559